Nieuws

Agenda ALV 2023 is bekend

Agenda ALV Bewonersvereniging Vogelbuurt Schiedam-Kethel op 14 mei 2024 vanaf 19.30 uur

  1. Welkom en opening
  2. Vaststellen agenda en mededelingen
  3. Behandelen verslag van ALV d.d. 11 april 2023
  4. Vacatures bestuur
  5. Vaststellen Jaarverslag over 2023
  6. Goedkeuring Jaarrekening over 2023 en begroting 2024 en decharge penningmeester
  7. Aanstellen kascommissie over 2024
  8. Rondvraag

 

Pauze rond 20.15 uur

 

  1. Kunstveiling ten bate van de realisering van een kunstwerk in de Vogelbuurt
  2. Informele ontmoeting met een drankje en een hapje tot ca. 22:15 uur.

Wij hopen u allen in het Schepphuis te ontmoeten!

 

 

 

rofiel vacature voorzitter BV Vogelbuurt
we zoeken

            - een verbindende figuur (V/M)

            - teamwerker

            - technisch voorzitter voor bestuurs- en Algemene Ledenvergadering

            - kan delegeren / proces-bewaken

            - bereid ‘gezicht van de vereniging’ te zijn.

Het bestuur vergadert momenteel ca. 8 keer per jaar.

Jaarverslag 2023

Dinsdag 14 mei vindt de algemene ledenvergadering plaats in t Schepphuis. De bewonersvereniging ziet u daar graag.

Tevens staat het jaarverslag van 2023 staat op de website. Hierin vindt u ook de jaarrekening van 2023 en de begroting over 2024.
Klik hier voor het jaarverslag.

Presentatie Schiedam Schoon

Bij het wijkoverleg was een presentatie van Schiedam Schoon.
De presentatie is hier te bekijken.

Bewoner aan het woord
Nextdoor, haal meer uit je buurt

Bewonersvereniging Vogelbuurt

De bewonersvereniging Vogelbuurt Schiedam Kethel, opgericht in december 2016, heeft tot doel het behartigen van de belangen van de leden. Deze belangen hebben een gemeenschappelijk karakter en dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van leven, ­het bevorderen van de leefbaarheid en inrichting en veiligheid van de woonomgeving in de wijk.

Tevens streeft de vereniging ernaar de gemeenschapszin te bevorderen van hen die wonen in de Vogelbuurt Schiedam-Kethel en te fungeren als gesprekspartner en vertegenwoordiger van de leden in daarvoor in aanmerking komende publieke en private organen.

De bewonervereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door zoveel mogelijk bewoners van de Vogelwijk te laten participeren door lid te worden van de vereniging en per straat(deel) contactpersonen te werven. Er worden activiteiten georganiseerd door vanuit de vereniging opgerichte werk- en projectgroepen.

Koekoekslaan Vogelbuurt Schiedam Kethel

De collectieve belangen ­worden behartigd en door ­het ondersteunen van activiteiten hopen we de samenhang in de buurt te ­bevorderen. De ­vereniging zal zoveel mogelijk (relevante) informatie verstrekken ­aan (aspirant) leden.

Leden van de vereniging zijn bewoners van een huis in de Vogelbuurt ­Schiedam - Kethel.

Personen die lid wensen te worden van de vereniging melden zich aan door inlevering van een ingevuld en ondertekend formulier.

Klik hier voor onze statuten en het huishoudelijk reglement

Klik hier voor onze protocol t.a.v. mediabeheer

Klik hier voor informatie over het bestuur

Agenda

Geen evenementen.

Irado, ophaalschema

Hoofdsponsor website:

Website sponsored door Webspresso, Bureau voor Internetcommunicatie